Playa Santana, November 2022

Playa Santana: Head High, Clean

Playa Colorado, November 2022

Playa Colorado: Shoulder High, Clean

Panga Drops, November 2022

Panga Drops: Head High, Clean
Panga Drops: Head High, Clean

Playa Colorado, October 2022

Playa Colorado: Head High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean

Playa Colorado, September 2022

Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean

Panga Drops, September 2022

Panga Drops: Shoulder High, Clean

Playa Colorado, August 2022

Playa Colorado: Head High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Overhead, Glassy
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean
Playa Colorado: Overhead, Clean
Playa Colorado: Overhead, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Stormy
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean

Panga Drops, August 2022

Panga Drops: Shoulder High, Clean
Panga Drops: Overhead, Clean
Panga Drops: Shoulder High, Clean
Panga Drops: Shoulder High, Clean
Panga Drops: Shoulder High, Clean
Panga Drops: Shoulder High, Clean
Panga Drops: Head High, Clean
Panga Drops: Shoulder High, Clean

Playgrounds, August 2022

Playgrounds: Shoulder High, Glassy

Playa Colorado, July 2022

Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean
Playa Colorado: Overhead, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean
Playa Colorado: Overhead, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean

Panga Drops, July 2022

Panga Drops: Shoulder High, Clean
Panga Drops: Shoulder High, Clean
Panga Drops: Head High, Clean
Panga Drops: Head High, Clean
Panga Drops: Shoulder High, Clean

Popoyo, July 2022

Popoyo: Shoulder High, Clean

Playa Colorado, June 2022

Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Head High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean
Playa Colorado: Shoulder High, Clean

Panga Drops, June 2022

Panga Drops: Shoulder High, Clean
Panga Drops: Head High, Clean
Panga Drops: Head High, Clean
Panga Drops: Head High, Clean
Panga Drops: Head High, Clean
Panga Drops: Head High, Clean
Panga Drops: Shoulder High, Clean

Popoyo, June 2022

Popoyo: Head High, Clean

Playgrounds, June 2022

Playgrounds: Head High, Clean